function jquery_parallax() { ?>

Integritetspolicy

Tandvårdsklinik Munhälsa´s integritetspolicy för vår webbplats munhalsa.com förklarar för dig hur
uppgifter samlas in och behandlas om du besöker vår webbplats.
Avsnitten nedan förklarar vilka typer av uppgifter vi kan komma att samla in och för vilket syfte
samt hur länge uppgifterna samlas.

Tidbokning

Du kan boka tid via vår webbsida, mejl eller telefon. För att vi ska kunna ha dessa tjänster måste vi
samla in uppgifter om dig, namn, mejl-adress och telefonnummer. Dina kontaktuppgifter sparas i
klinikens digitala journalsystem qdent enligt bestämmelser i Patientdatalagen.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår hemsida Munhalsa.com samlar vi in standarloggar som innehåller
nätidentifierare och tidsloggar via Google Analytics. Kliniken Munhälsa vill veta hur många
användare som besöker webbplatsen. Loggarna avidentifieras direkt. )

Cookie-information

Den här cookien använder vi för att se om du godkänt cookieinformationen som visas första gången du besöker vår webbplats.

Denna cockie har inget utgångsdatum.

Google Analytics

Dessa cookies placeras av vårt analysverktyg Google Analytics och används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att förbättra sidan. Dessa cookies kan inte identifiera dig, de samlar in information i anonym form som skickas till och lagras hos Google på servrar i USA i enlighet med deras rutiner för integrietsskydd. Läs mer på Google Analytics dataskyddspolicy.

__utma = 2 år
__utmb = 30 minuter
__ slut på browser seession
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years

Kommunikation via sms eller mejl

Kliniken munhälsa kommunicerar via mejl, telefon och sms i informationssyfte. Vi kan använda dessa kanaler i marknadsföringssyfte om vi får ditt godkännande. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ha vårt utskick genom att meddela oss via munhalsa@hotmail.com

Var behandlar vi dina uppgifter Dina uppgifter finns lagrade i vårt journalsystem alma

Vi strävar alltid efter att bearbeta dina uppgifter inom EU.

Munhälsa´s dataskyddspolicy

Din integritet är vår högsta prioritet på Munhälsa.se. Därför har vi utvecklat en dataskyddspolicy som beskriver hur vi använder, delar, samlar in, överför och lagrar din information.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Munhälsa.se tar dataskydd på allvar och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.

 

Dataskyddspolicyn har tre syften:

  1. Att på ett tydligt sätt förklara för dig som patient hur vi använder den information som du delar med oss.
  2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med den; samt
  3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din personliga integritet.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet. Därför registrerar vi personuppgifter om dig varje gång du kontaktar oss. Munhälsa.se arbetar med ständig förbättring. Därför används även dina personuppgifter för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (”PDL”) och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel. När du bokar en tid. Men även när du besöker vår hemsida. Personuppgifter vi samlar kan vara:

  • Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, hur du föredrar att kommunicera med oss, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, etc.

Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande.

 

En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter:

  • bakgrund till vården,
  • anledning till mera betydande åtgärder, och
  • väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Munhälsa.se elektroniska patientjournalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.

I 3 kap. Patientdatalagen (PDL) finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal ska innehålla finns i 3 kap. 5-8 och 11 §§ PDL. En patientjournal ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3 kap. 6 § PDL).

 

Vad gör vi med den information som vi samlat om dig?

Som tidigare nämnt behövs dina personuppgifter att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet samt för oss att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Försäkringskassan och nationella hälsodataregister.

Kommunicera med dig.

Munhälsa.se kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera och marknadsföra Munhälsa.se Detta kan vara för att skicka kallelser för din nästa tandvårdsundersökning eller annan bokad tid hos oss. Men även för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster. Detta görs via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon och brev och sms

Om du inte vill motta sådan kommunikation eller ändra hur vi kommunicerar, är du välkommen att maila munhalsa@hotmail.com

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter i en journalhandling bevaras i enlighet med patientdatalagen i minst tio år

 

Vem/vilka kan vi komma att dela din information till?

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av personuppgifter högre. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

För att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och för att följa lagar och föreskrifter utesluter detta inte att vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer. Vi vill däremot understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Munhälsa.se  . T.ex. kan sådana leverantörer vara tillverkare av elektroniska patientjournalsystem och får således rätt att behandla dina personuppgifter.

Munhälsa.se kan även komma att dela din information till tredje parter:

– För det fall att Munhälsa.se säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Munhälsa.se komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

– Om Munhälsa.se eller en väsentlig del av  Munhälsa.se tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES.

 

Vilka rättigheter har jag?

I samband med den nya dataskyddsförordningen har du som patient rätt till bl.a.

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad till. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raderas din data av Munhälsa.se

Det kan dock finnas legala skyldigheter för Munhälsa.se och tredje parter, som hindra oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning.

Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du återkallar, det vill säga tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.

Spärra uppgifter i din patientjournal

OBS! Ditt samtycke krävs för att andra vårdgivare ska få behandla dina uppgifter. Du ska alltid informeras om vad ”sammanhållen journalföring” innebär innan en annan vårdgivare får tillgång till dina uppgifter.

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

 

Hur går du tillväga för att använda dina rättigheter?

Kontakta oss om du vill använda någon av dina rättigheter. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig att kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Vem är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud hos oss?

Munhälsa.se(gabriella öhlin) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Munhälsa.se(gabriella öhlin) är personuppgiftsombud och ansvarar således för dataskyddsfrågor. Har du några frågor eller funderingar kring dina personuppgifter eller vill använda dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss.

 

Kontakta oss

Munhälsa.se är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 5566944418 och har sitt säte på Frölunda Torg, 421 42 Västra Frölunda.

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 20220110